Impresum

Osnovni podaci

MULTISOFT d.o.o.
marketing, informatika, projektiranje

SJEDIŠTE: Zvečaj 1, 10 000 Zagreb

URED: Ogrizovićeva 34, 10000 Zagreb
MB: 3521583

OIB: 59928780182

Bankovni podaci

POSLOVNI RAČUN: Croatia banka

KUNSKI: HR752485003-1100205627

DEVIZNI: 700100-3521583

IBAN: HR7524850031100205627

POSLOVNI RAČUN: Zagrebačka banka

KUNSKI: HR8523600001102394625

Kontakt podaci

TELEFON: +385 (1) 3640 815

FAKS: +385 (1) 3640 817

E-MAIL: multisoft@multisoft.hr

WEB: www.multisoft.com.hr

Trgovački sud

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080326332

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA: 18.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

ČLAN UPRAVE: direktor Vladimir Kavur